Stanovy Spolku RC Klub Brno z.s. - Návrh

Spolek RC Klub Brno z.s. bylo zaregistrováno MV ČR dne xxxxxxxxx  pod č.j.
xxxxxxxxxxxxx   jako spolek založený podle zákona č. § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb
Spolek je ve smyslu uvedeného zákona právnickou osobou.
Úplné znění ke dni 1. 3.2014

Článek I.
Základní ustanovení  - Název a sídlo

I. Název, sídlo a působnost sdružení
a)Název spolku je : RC Klub Brno z.s.
b)Spolek používá zkratku: RC Klub Brno z.s.
c)Sídlo spolku: Brno, PSČ:  602 00
d)IČO : 000000000
e)Spolek působí na celém území České republiky.

Článek II.
Charakteristika a cíle činnosti spolku

a) RC Klub Brno z.s. ( dále jen RCKB ), je dobrovolnou, zájmovou, nepolitickou a neziskovou a technickou organizací založenou za účelem naplňování společného zájmu sdružující letecké, raketové, automobilové a lodní modeláře.
b) Cílem činnosti RC Klub Brno z.s. :
-práce s mládeží v modelářském klubu,
-rozvoj technické a manuální zručnosti a dovednosti,
-organizování akcí spojených s činností tohoto sdružení,
-drobná modelářská produkce a zprostředkování pro podporu sdružení,
-spolupráce s jinými společenskými a sportovními organizacemi.

Článek III.
Členství                                                                                              

1. Členové přípravného výboru Sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy Sdružení.
2. Členem Sdružení se mohou stát fyzické osoby, pokud o tom rozhodne členská schůze.
3. Člen Sdružení je povinen dodržovat tyto Stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Sdružením, včetně usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a zápisy ukládají.
4. Člen Sdružení má právo podílet se na činnosti Sdružení a předkládat členské schůzi návrhy k veškeré činnosti Sdružení.
5. Členství ve Sdružení zaniká vystoupením člena nebo vyloučením orgány spolku.
Práva a povinnosti členů sdružení

Každý člen má právo:

a)účastnit se všech akcí a činností pořádaných RCKB.
b)být pravidelně informován o dění ve spolku a účastnit se valné hromady RCKB
c)užívat výhod člena spolku
d)podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e)volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku, podmínkou tohoto bodu je věk nad 18 let.
f)platit členské příspěvky
g)chránit a zachovávat dobré jméno spolku
h)dodržovat stanovy spolku

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku

Článek IV.
Orgány spolku jsou:

- členská schůze
- předseda
- místopředseda
- tajemník.

Článek V.
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové Sdružení.
2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, resp. místopředseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň polovina členů. Oznámení o konání členské schůze se zdělí písemnou formou nebo emailem.
3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří

    - schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů Sdružení a jejich změn,
    - schvalování plánu činnosti Sdružení na kalendářní rok,
    - schvalování zprávy o činnosti Sdružení za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření,
    - přijímání nových členů, vylučování členů,
    - volba předsedy, místopředsedy a tajemníka
    - revize hospodaření,
    - usnášení o zániku Sdružení,
    - další věci, o nichž se členská schůze usnese.

4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.


Článek VI.
Předseda, místopředseda

1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány Sdružení, zastupují je navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.
2. Předseda (resp. místopředseda) svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další kalendářní rok.
3. Předseda, místopředseda jsou voleni na dobu neurčitou, poduď sám neodstoupí nebo nebude členskou schůzí odvolán.

Článek VII.
Tajemník

1. Tajemník je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.
2. Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.
3. Tajemník se ve své činnosti řídí pokyny předsedy a místopředsedy.
4. Tajemník je volen na dobu neurčitou, poduď sám neodstoupí nebo nebude členskou schůzí odvolán.

Článek VIII.
Majetek a hospodaření
 
1.Majetek vytvořený činností klubu je plně ve vlastnictví klubua bude použit výhradně pro zajištěni zájmů klubu pro které byl zřízen.
2.Zdroji majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky
b) dary a příspěvkyprávnických a fyzických osob
c) výtěžek z vlastní činnosti  
d) dotace a granty
e) sponzorské dary
f) samostatná hospodářská činnost
g) příspěvky za účast na soutěžích a předváděcích akcích,startovné.
h) finanční prostředky Sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení, popř. na jeho bankovním účtu.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
2. Sdružení se registruje podle zákona.
3. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.
4. Stanovy byly schváleny všemi členy výboru na ustavující schůzi konané dne V Brně 1.6.2016.

 

březen 2021
Ne Po Út St Čt So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Naše videa na YouTube

youtube